Zatrudniając osobę niepełnosprawną pracodawca musi spełniać odpowiednie wymogi formalne i prawne. Jakie obowiązki spoczywają wobec tego na pracodawcy zatrudniającym pracownika z orzeczeniem o niepełnosprawności?

Zatrudnienie pracownika z orzeczeniem o niepełnosprawności

Orzeczenie o lekkim, a także umiarkowanym oraz znacznym stopniu niepełnosprawności nie jest przeszkodą w tym, by osoba niepełnosprawna podjęła pracę.  Może ona zostać zatrudniona u pracodawcy, który nie prowadzi zakładu pracy chronionej, jeśli ten odpowiednio przystosuje stanowisko pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej bądź jeśli zatrudni taką osobę w formie telepracy. Osoba niepełnosprawna musi jednak posiadać zgodę na wykonywanie pracy, która zostaje wydana przez lekarza medycyny pracy. Praca na określonym stanowisku musi być z kolei zgodna z zaleceniami określonymi przez lekarza orzekającego.

Czas pracy

Pracodawca zatrudniający osobę niepełnosprawną musi przestrzegać przepisów prawnych dotyczących m.in. czasu pracy takiego pracownika. Czas pracy niepełnosprawnego nie może bowiem być dłuższy niż 8 godzin na dobę oraz 40 godzin tygodniowo. W przypadku osób z orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, czas pracy nie może być dłuższy niż 7 godzin w ciągu doby i 35 godzin w tygodniu.

Należy również pamiętać, iż osoby niepełnosprawne nie mogą być zatrudniane w porze nocnej. Istnieją co do tego tylko dwa wyjątki. Pierwszym z nich jest zatrudnienie osoby niepełnosprawnej w charakterze osoby pilnującej. Drugim natomiast posiadanie przez niepełnosprawnego odpowiedniego pozwolenia na pracę w porze nocnej wydanego przez lekarza medycyny pracy bądź lekarza prowadzącego. Zezwolenie to wydawane jest na samoistny wniosek osoby niepełnosprawnej.

Osobie niepełnosprawnej przysługuje również dodatkowe 15 minut przerwy w czasie pracy. Czas ten jest wliczany do normatywnego czasu pracy i nie wpływa na wysokość wynagrodzenia.

Dodatkowy urlop

Niepełnosprawny posiada prawo do dodatkowego urlopu w wymiarze 10 dni roboczych w ciągu roku. Warunkiem udzielenia dodatkowego urlopu jest przepracowanie jednego roku od dnia wydania orzeczenia o jednym z trzech stopni niepełnosprawności.

Poza dodatkowym urlopem osobie niepełnosprawnej przysługuje 21 dni wolnych od pracy, które może wykorzystać na udział w turnusach rehabilitacyjnych. Z dodatkowych dni wolnych niepełnosprawny może skorzystać raz w roku. Na odpowiedni wniosek lekarza prowadzącego osobę niepełnosprawną pracodawca ma obowiązek udzielić mu zwolnienia na czas trwania turnusu rehabilitacyjnego.

Stanowisko pracy

Jednym z istotnych warunków, jakie musi spełnić pracodawca zatrudniający osobę niepełnosprawną, jest przystosowanie stanowiska pracy do potrzeb niepełnosprawnego pracownika. Dotyczy to  odpowiedniej adaptacji pomieszczeń oraz aranżacji wnętrz, a także odpowiedniego doposażenia stanowiska pracy w niezbędne sprzęty i urządzenia. Pracodawca musi zapewnić niepełnosprawnemu normalne warunki pracy, które w żaden sposób nie będą ograniczały jego wszelkich działań. Należy mieć na uwadze m. in. ograniczone możliwości ruchowe takiego pracownika. Wiąże się to z koniecznością odpowiedniego przystosowania dróg komunikacyjnych, a więc schodów, wind, korytarzy, a także łazienek do jego indywidualnych potrzeb.

Odpowiednie przystosowanie stanowiska pracy wiąże się także z bezpośrednią pomocą osobie niepełnosprawnej. W zależności od jego potrzeb istotne jest, by zapewnić mu odpowiednią asystę w wykonywaniu obowiązków. Pomoc ta może być sprawowana przez współpracowników lub inną osobę. Jeśli zaistnieje taka konieczność pracodawca ma obowiązek zatrudnienia dodatkowej osoby będącej bezpośrednim wsparciem dla niepełnosprawnego. Należy zaznaczyć, iż w przypadku zatrudnienia pracownika niepełnosprawnego w okresie minimum 36 miesięcy pracodawca może ubiegać się o zwrot kosztów poniesionych na przystosowanie stanowiska pracy do jego potrzeb.

Źródło: http://bponetwork.pl/