Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko to procedura pozwalająca na ocenę wpływu planowanej inwestycji na ekosystem. Procedura ta jest jednym podstawowych narzędzi zarządzania ochroną środowiska w procesach rozwoju, w tym jednym z jej celów jest  ochrona środowiska naturalnego. Stosowana jest we wszystkich krajach rozwiniętych.

Jest to procedura o charakterze prewencyjnym. Jej zadaniem jest przeciwdziałanie możliwym zagrożeniom. Jej stosowanie pozwala na identyfikację potencjalnego negatywnego wpływu inwestycji na środowisko jeszcze na etapie planowania. Tak wczesne określenie potencjalnego ryzyka umożliwia podjęcie decyzji odmownych lub nakazanie wprowadzenia rozwiązań zmniejszających oddziaływanie przedsięwzięcia na ekosystem.

Akty prawne regulujące procedurę wykonywania oceny oddziaływania na środowisko

W polskim systemie prawnym konieczność wykonania oceny oddziaływania na środowisko regulowana jest Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Dokument ten wprowadza podział inwestycji na:

  • przedsięwzięcia zawsze znacząco oddziaływujące na środowisko,
  • przedsięwzięcia potencjalnie znacząco wpływające na środowisko.

Do pierwszej grupy zaliczono między innymi elektrownie, elektrociepłownie, huty metali, cementownie, zakłady papiernicze, instalacje do przesyłu ropy i gazu, rafinerie ropy naftowej, zakłady utylizacji azbestu oraz kopalnie. Wśród przedsięwzięć, które zawsze znacząco oddziaływają na środowisko wymieniono także drogi ekspresowe i autostrady, linie kolejowe oraz lotniska i porty.

Rozporządzenie również szczegółowo określa rodzaje przedsięwzięć o potencjalnym znaczącym wpływie na środowisko naturalne. Wśród nich warto zwrócić uwagę na przedsięwzięcia dotyczące zabudowy mieszkaniowej oraz towarzyszącej jej infrastruktury lub zabudowy przemysłowej i magazynowej przekraczających określoną w Rozporządzeniu powierzchnię.

Warto podkreślić, że prawo zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w procedurze oceny oddziaływania na środowisko. Oznacza to, że zarówno obywatele jak i organizacje społeczne mogą wpływać na kształt realizowanych przedsięwzięć mogących oddziaływać na ich codzienne życie. Między innymi w ten sposób zapewniony jest udział społeczeństwa w ochronie środowiska.

Kiedy konieczne jest wykonanie raportu o oddziaływaniu na środowisko?

W przypadku przedsięwzięć z pierwszej grupy zawsze wymagane jest wykonanie raportu o oddziaływaniu na środowisko.

W przypadku przedsięwzięć zaliczonych do grupy drugiej konieczność wykonania raportu uzależniona jest od decyzji odpowiedniego organu. Organ ten podejmuje decyzję na podstawie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia, czyli dokumentu informującego między innymi o jego skali i usytuowaniu, wykorzystywanej technologii, wpływie na środowisko oraz wprowadzonych rozwiązaniach zmniejszających ten wpływ.

Zakończenie procedury w ramach oceny oddziaływania na środowisko kończy się wydaniem przez właściwy organ decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji.

Źródło: Budplan.net – Plany miejscowe