Bezpieczeństwo użytkowania nieruchomości to nie tylko kwestia naszego dobrego samopoczucia, ale też pewności, że żaden z wytworów ludzkiej działalności nie doprowadzi do zagrożenia naszego zdrowia i życia. Dlatego, w przypadku budownictwa, tak ważna jest rzetelna ekspertyza budowlana, która nie tylko pozwoli cieszyć się własnym domem, ale i zapewni nam spokój w zakresie jego bezpiecznego użytkowania.

Czym jest ekspertyza budowlana?

Ekspertyza budowlana to raport przeprowadzony przez certyfikowanego rzeczoznawcę budowlanego i określający stan techniczny budynku mieszkalnego lub użytkowego oraz jego przystosowanie i zdatność do bezpiecznego użytkowania. Standardy i wytyczne dotyczące sporządzania usankcjonowanych prawnie ekspertyz budowlanych określa Polska Izba Inżynierów Budownictwa. Według niej autor ekspertyzy musi przestrzegać przepisów prawa i standardów zawodowych podczas wykonywania swojej pracy i podejmować jedynie takie aktywności, które mieszczą się w granicach jego kompetencji, wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu budownictwa.

Jakie informacje zawiera ekspertyza budowlana?

Prawidłowo wykonana ekspertyza powinna zawierać informacje dotyczące zgodności przeprowadzonych robót budowlanych z projektem, jakości ich przeprowadzenia i wykonania oraz uzasadnienia wykorzystanych materiałów i wyrobów budowlanych. Ponadto, co istotne, rzetelnie sporządzona ekspertyza budowlana musi składać się zarówno z części opisowej, jak i obliczeniowej, i zawsze musi być poprzedzona dokładnymi oględzinami i weryfikacją dokumentacji technicznej budynku.

Prawidłowo wykonana ekspertyza budowlana powinna zawierać następujące elementy:

cel i zakres;

założenia formalne;

opis stanu technicznego przedmiotu opracowania;

– listę materiałów, które stanowią podstawę opracowania;

wyniki badań i obliczeń;

analizę istniejących zjawisk oraz przyczyny ich występowania;

wnioski i zalecenia końcowe.

Kiedy należy zlecić ekspertyzę budowlaną?

Przeprowadzenie ekspertyzy budowlanej jest wymagane przepisami prawa w przypadku zmiany sposobu użytkowania budynku oraz jego modernizacji, a także w przypadkach zaobserwowania poważnych usterek budowlanych. Zaleca się też wykonanie ekspertyzy budowlanej wówczas, kiedy dokonamy zakupu wybudowanego już domu.

W standardowych przypadkach ekspertyzę budowlaną powinniśmy zlecić w celu:

przeanalizowania pęknięć fundamentów, ścian lub innych elementów budynku użytkowego;

– sprawdzenia jakości i prawidłowości wykonanych robót budowlanych;

przygotowania się do przeprowadzenia modernizacji budynku;

– zlokalizowania przyczyn awarii konstrukcyjnych oraz usterek budowlanych.

Źródło: MPEXPERTBUD – ekspertyzy budowlane, ekspertyzy techniczne