Kim jest technik  dentystyczny?

Technik dentystyczny, to osoba zajmująca się wykonywaniem oraz naprawą protez zębowych i aparatów ortodontycznych,   koron i mostów , napalaniem porcelany  Aby uzyskać wykształcenie, pozwalające na wykonywanie tej pracy, należy ukończyć jedną z poniższych możliwych ścieżek edukacyjnych, zatwierdzoną odpowiednim dyplomem:

– wyższe studnia I stopnia na kierunku techniki dentystyczne (tytuł licencjata)

– szkoła policealna publiczna lub niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej (tytuł technika).

Dodatkowym wymaganiem stawianym przyszłym technikom  jest dobry wzrok pozwalający na rzetelne wykonywanie powierzonych obowiązków oraz sprawność manualna. Osoba pracująca na tym stanowisku ściśle współpracuje z lekarzem – stomatologiem, który pośredniczy między pacjentem a technikiem  oraz wydaje dyspozycje. Pracownie protetyczne , laboratoria techniki dentystycznej  mogą współistnieć z gabinetami stomatologicznymi, najczęściej jednak stanowią odrębną jednostkę.

Protetyk to lekarz stomatolog , który posiada specjalizację w dziedzinie protetyki czyli wiedzy  zajmującej się uzupełnianiem ubytków tkankowych , narządowych lub czynnościowych za pomocą sztucznego materiału zastępczego. Poza protetyką stomatologiczną jest także protetyka słuchu, protetyka onkologiczna, protetyka naczyniowa, ortopedyczna.

 Jak wygląda wizyta u protetyka?

Lekarz protetyk przeprowadza badanie podmiotowe ( wywiad) i przedmiotowe ( badanie kliniczne) pacjenta .Dodatkowo  wykonuje diagnostykę  radiologiczną , a także fotografie zewnątrzustne i wewnątrzustne, by ocenić stan uzębienia i zgryzu , poznać potrzeby lecznicze i oczekiwania  pacjenta. Jeśli stan pacjenta tego wymaga, poddawany jest on leczeniu przedprotetycznemu, aby przygotować jamę ustną na zabiegi protetyczne. W ramach leczenia zastosowane są zabiegi dentystyczne służące wyleczeniu pozostałych zębów lub, jeśli ich stan nie pozwala na to, stomatolog decyduje o ich usunięciu. Protetyk opracowuje zęby  przygotowując je do konkretnego rozwiązania protetycznego . Podczas wizyt protetycznych wykonywane są u pacjenta wyciski j za pomocą fachowych mas uciskowych lub wykonywane jest skanowanie wewnątrzustne. Uzyskane z wycisków modele lub ze skanów modele lub obrazy służą  przesyłaniu informacji do pracowni protetycznej, planowaniu i wykonastwu protetycznemu.

Rodzaje protez

Protezy można podzielić na dwa podstawowe rodzaje: stałe (których nie można usunąć z jamy ustnej, przymocowane są trwale) lub ruchome (istnieje możliwość wyjęcia z jamy ustnej). Mówi się także o uzupełnieniach protetycznych kombinowanych, czyli połączeniu elementów stałych z ruchomymi, takimi jak zasuwy, zatrzaski, rygle, lub korony teleskopowe. W ramach uzupełnień protetycznych ruchomych mamy do wyboru m.in. protezy akrylowe, protezy szkieletowe (na podbudowie metalowej), protezy nylonowe, a do stałych zalicza się m.in. uzupełnienia ceramiczne – korony i mosty (porcelana na podbudowie metalowej lub bezmetalowej).

Rozwój metod i narzędzi protetycznych pozwala na wykonywanie coraz bardziej estetycznych i naturalnych protez również z częściowym wykorzystaniem własnego uzębienia, głównie poprzez zastosowanie licówek porcelanowych i koron. Ta dziedzina stomatologii estetycznej  bardzo prężnie się rozwija, protetyk wciąż musi doskonalić swoje umiejętności i aktualizować wiedzę w oparciu o pojawiające się nowe informacje w zakresie samej specjalizacji jak i nowych technologii.