Zgodnie z ustawą o odpadach odpadami medycznymi określa się te, które powstały w wyniku świadczenia usług zdrowotnych, a także prowadzenia badań naukowych i eksperymentów w dziedzinie medycyny. Odpady medyczne są dzielone na kilka grup. Są to odpady zakaźne w tym części ciała, narządy, pojemniki na krew, zawierające żywe zarazki chorobotwórcze lub ich toksyny. Drugą grupę stanowią odpady specjalne w tym chemikalia, przeterminowane leki, pozostałości suchych substancji lub tabletek.

Ostatnią grupę stanowią mniej niebezpieczne odpady, czyli instrumenty chirurgiczne, opatrunki, strzykawki, rękawiczki i naczynia. Przedsiębiorstwo zajmujące się transportem niebezpiecznych odpadów medycznych powinno dysponować specjalistycznym sprzętem, w tym pojazdami przystosowanymi do transportu materiałów niebezpiecznych, czyli kontenerów i worków na odpady, które spełniają wszystkie wymagania sanitarne.

Personel powinien być odpowiednio przeszkolony i mieć uprawnienia do zarządzania materiałami niebezpiecznymi. Przed dopuszczeniem do transportu odpady medyczne otrzymują odpowiednie kody transportowe, na podstawie których określa się środki transportu, aby odpady nie stwarzały żadnego zagrożenia.

Przewóz odpadów

Zgodnie z ustawą o odpadach transport odpadów medycznych odbywa się zgodnie z wymogami ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa życia oraz zdrowia ludzi. W szczególności uwzględnia się w tym zakresie chemiczne i fizyczne właściwości odpadów, ich stan skupienia i zagrożenia, które mogą spowodować. Odpady medyczne muszą uzyskać wpis do rejestru i indywidualny numer rejestracyjny.

Przedsiębiorstwo świadczące usługę transportu odpadów medycznych jest zobowiązane dostarczyć odpady do miejsca przeznaczenia i przekazać je odbiorcy wskazanemu przez zleceniodawcę. Przewoźnik musi zapewnić bezpieczeństwo podczas całego transportu. Jest on zatem zobowiązany do podjęcia niezbędnych środków bezpieczeństwa, uwzględniając charakter i zakres potencjalnych zagrożeń.

Przewóz niebezpiecznych odpadów

Transport odpadów niebezpiecznych odbywa się zgodnie z przepisami dotyczącymi transportu niebezpiecznych odpadów (ADR). Dotyczy to również transportu niebezpiecznych odpadów medycznych, czyli odpadów zakaźnych i specjalnych. Pojazdy przeznaczone do ich transportu powinny być zamknięte i odpowiednio oznakowane.

Na szczególną uwagę zasługuje etap pakowania niebezpiecznych odpadów medycznych. W zależności od rodzaju odpadów należy używać specjalnych toreb jednorazowych lub specjalistycznych pojemników jednorazowego użytku z odpowiednimi znakami ostrzegawczymi. Należy również przestrzegać zasad bezpieczeństwa podczas załadunku i rozładunku. Ponadto każdemu transportowi podlegającemu przepisom ADR powinny towarzyszyć dokumenty przewozowe zgodnie z postanowieniami Umowy ADR.

Odpady inne niż niebezpieczne

W sytuacjach, w których odpady nie zawierają substancji zakaźnych lub takich, które mogą powodować choroby u ludzi i zwierząt, transport może odbywać się bez stosowania do przepisów ADR, jak zwykły transport materiałów. Materiały inne niż niebezpieczne i pojemniki mogą być używane do transportu materiałów innych niż niebezpieczne.

Transport odpadów medycznych jest skomplikowany i należy do niego odpowiednio podejść. Z jednej strony trzeba pamiętać, że odpady są transportowane, a zatem musimy spełniać wszystkie wymagania dotyczące transportu odpadów. Z drugiej strony odpady medyczne są materiałami niebezpiecznymi i właśnie w regulacjach ADR należy szukać szczegółowych wytycznych do ich transportu.

Porada: Ekoemka.com.pl